A középszintű érettségi vizsga témakörei
Magyar nyelv és irodalom

Tételek nyelvtanból a 2019. május-júniusi vizsgaidőszakban,
az új érettségi vizsgaleírás alapján

  Kommunikáció

 1. A kommunikáció tényezői
 2. A kommunikációs folyamat funkciói
 3. A leggyakoribb tömegkommunikációs műfajok jellemzői
 4. A magyar nyelv története

 5. A magyar nyelv eredete, finnugor nyelvrokonságának bemutatása
 6. A nyelvemlékek mint nyelvtörténeti források: kéziratos és nyomtatott nyelvemlékeink
 7. A nyelvújítás lényege, jelentősége példák alapján
 8. A mai magyar nyelvművelés néhány kérdése
 9. Ember és nyelvhasználat

 10. A nyelv társadalmi tagolódása
 11. A nyelv mint jelrendszer: jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben
 12. A nyelvi szintek

 13. Hangkapcsolódási szabályosságok típusai a magyar nyelvben
 14. A szóelemek (morfémák) szerepe és használata a szóalak felépítésében
 15. Az alapszófajok tulajdonságai, szerepük a mondatokban
 16. Az egyszerű mondat elemzése
 17. A szöveg

 18. A továbbtanulásnak illetve a munka világának szövegtípusai
 19. Az elektronikus média új közlésmódjai (blog, vlog, E-mail, honlap, fórum, közösségi oldal)
 20. A retorika alapjai

 21. A szónoki beszéd felépítése, megszerkesztésének lépései
 22. Érvek elrendezése a szövegben
 23. A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése
 24. Stílus és jelentés

 25. A képszerűség eszközei: szóképek és alakzatok a köznyelvi és a szépirodalmi szövegben
 26. A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.


Tételek irodalomból a 2019. május-júniusi vizsgaidőszakban,
az új érettségi vizsgaleírás alapján

  Művek a magyar irodalomból I. kötelező szerzők

 1. Petőfi Sándor: Az apostol
 2. Arany János balladái
 3. Ady szimbolizmusa az Új versek című kötet alapján
 4. Babits Mihály: Jónás könyve
 5. A lélektaniság jellemzői Kosztolányi életművében
 6. József Attila nagy gondolati költeményei
 7. Művek a magyar irodalomból II. - választható szerzők

 8. A hazaszeretet fogalma Kölcsey Himnuszában
 9. Jókai Mór: Az arany ember
 10. Vörösmarty Mihály kései költészete
 11. Radnóti Miklós eclogái
 12. Örkény István: Tóték
 13. Parasztábrázolás a 19-20 század magyar irodalmában - Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond művei alapján
 14. Művek a magyar irodalomból III. - kortárs szerzők

 15. Egy szabadon választott kortárs szerző bemutatása
 16. Művek a világirodalomból

 17. A Biblia
 18. Az európai realizmus prózája - a francia és az orosz realista próza
 19. A 20. századi hosszú elbeszélés - Thomas Mann, Franz Kafka
 20. Színház és dráma

 21. A tragédia műfaji sajátosságai: Katona József: Bánk bán, Shakespeare drámái
 22. Madách: Az ember tragédiája
 23. Az irodalom határterülete

 24. Szórakoztató irodalom - műfajok, témaválasztás
 25. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom

 26. Rippl-Rónai és a Nyugat